Thủ tục tịch thu và xử lý hàng hóa tang vật

5/5 - (1 bình chọn)

Thủ tục tịch thu và xử lý hàng hóa tang vật. (Điều 37, Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010).

1. Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;

nguyên liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo hoặc chỉ dẫn địa lý; tem, nhãn, bao bì và các vật phẩm khác có yếu tố vi phạm; nguyên liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh tem, nhãn, bao bì, vật phẩm có yếu tố vi phạm; Trường hợp giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa, làm giả thì người có thẩm quyền xử phạt làm thủ tục tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm và áp dụng hình thức xử phạt tịch thu.

Trường hợp hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm cồng kềnh, khó vận chuyển hoặc dễ hỏng thì áp dụng biện pháp tạm giữ dưới hình thức niêm phong, bàn giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm. được bảo quản, chờ quyết định của người có thẩm quyền xử phạt.

2. Hình thức xử phạt tịch thu và biện pháp xử lý hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu do người có thẩm quyền xử phạt quyết định và ghi rõ trong quyết định xử phạt theo quy định sau đây:

a) Trường hợp có thể loại bỏ yếu tố vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt tổ chức loại bỏ các yếu tố vi phạm ra khỏi hàng hóa, tang vật, phương tiện để bán đấu giá, phân phối, sử dụng vào mục đích phi thương mại, với điều kiện không ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp, ưu tiên nhân đạo,  mục đích từ thiện, phúc lợi xã hội;

b) Trường hợp không thể đưa yếu tố vi phạm ra khỏi hàng hóa, tang vật, phương tiện hoặc không đáp ứng điều kiện áp dụng các biện pháp quy định tại điểm a khoản này thì người có thẩm quyền xử phạt tổ chức tiêu hủy công trình công cộng. được tuyên bố theo quy định tại Điều 5.C.4.9 của Phần này.

3. Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu phải được thực hiện trong thời hạn không quá chín mươi ngày kể từ ngày ký quyết định xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân yêu cầu xử lý vi phạm về biện pháp, thời gian, địa điểm xử lý hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm.

Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp và người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp có quyền tham gia, giám sát và có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền xử lý hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm. người phạm tội bị tịch thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.